Neužmiršk Manęs

Esther Woodcut

Aš esu, aš nesu
( I am, I am not )
Aš turiu, aš neturiu
( I have, I have not )
Aš noriu, aš nenoriu
( I want, I want not )
Bet aš mylėsiu tave amžinai
( But I will love you forever )
Neužmiršk manęs.
( Don’t forget me)

Aš esu, aš nesu
Aš turiu, aš neturiu
Aš noriu, aš nenoriu
Bet aš mylėsiu tave amžinai.
Neužmiršk manęs